Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Opdracht
De op schrift gestelde beschrijving van de activiteiten die de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever zal verrichten om diens behoefte aan externe expertise en/of capaciteit op te lossen.

Opdrachtnemer
De Boer Financiële Consultancy & Interim, statutair gevestigd te Zutphen, ingeschreven bij de KvK te Apeldoorn onder nummer 771045007, die de opdracht bij de organisatie van Opdrachtgever uitvoert naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap.

Opdrachtgever
Degene die gebruikt maakt van aanbiedingen en diensten van de Boer Financiële Consultancy & Interim om haar behoefte aan externe expertise en/of capaciteit te helpen oplossen.

Partij
Opdrachtgever en Opdrachtnemer, ieder apart.

Partijen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer tezamen.

Contractperiode
De overeengekomen duur van de opdracht.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1        Deze voorwaarden zijn van toepassing op het door Opdrachtnemer (doen) uitvoeren van één of meerdere opdrachten. De voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige opdrachten tenzij partijen anders overeenkomen.
2.2        Indien en voor zover van deze voorwaarden wordt afgeweken of anderszins een aanvulling is afgesproken dienen de afwijkingen c.q. aanvullingen schriftelijk te worden vastgelegd. De artikelen uit deze voorwaarden waarvan niet op die wijze afwijking is overeengekomen, blijven onverkort van toepassing.
2.3        Tussen partijen gelden geen andere (al dan niet algemene) voorwaarden of regelingen dan de overeenkomsten zoals genoemd in artikel 3.1 en de voorwaarden.

 Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1        Overeenkomsten tussen partijen komen schriftelijk tot stand voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht doch uiterlijk binnen 14 dagen na fysieke aanvang van de overeengekomen opdracht, door ondertekening van partijen van de overeenkomsten, vermeldende tenminste: een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en de tarieven. De in de overeenkomsten genoemde verwachte duur en tariefstelling zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend worden beschouwd.
3.2        Opdrachtgever heeft kennisgenomen van de inhoud van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Opdrachtgever verklaart zich door ondertekening van deze overeenkomst akkoord met de inhoud van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Door aanvang van de uitvoering van de opdracht treden de algemene voorwaarden eveneens in werking.

Artikel 4 Uitvoering en procesbewaking
4.1        Opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap.
4.2        Opdrachtgever zal Opdrachtnemer alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bevoegdheden verlenen. Tevens draagt de Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
4.3        De tijdsbesteding zal in gezamenlijk overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden bepaald en zo nodig worden bijgesteld indien de opdracht dat noodzakelijk maakt.
4.5        Gedurende de looptijd van de overeenkomst staat de Opdrachtnemer, de Opdrachtgever met raad en daad terzijde om de kwaliteit van het proces te bewaken. Opdrachtgever en Opdrachtnemer maken afspraken over de wijze waarop en de frequentie waarmee de afstemming van de werkzaamheden zal plaats vinden.
4.6        Opdrachtgever stelt aan Opdrachtnemer kosteloos de noodzakelijke werkfaciliteiten ter beschikking, zoals kantoorruimte, telefoon, e-mail en zo nodig secretariële ondersteuning.

Artikel 5 Geheimhouding
5.1        Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit enige bron hebben verkregen. Partijen staan ervoor in dat zij zorgvuldig en discreet zullen omgaan met de door hen op welke wijze dan ook uitgewisselde informatie. Bij beëindiging van de overeenkomst geeft Opdrachtnemer alle documenten van Opdrachtgever, die zij nog in hun bezit hebben aan Opdrachtgever terug.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1        Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Opdrachtnemer. Voor de gevolgen van indirecte schade kan Opdrachtnemer nooit aansprakelijk gesteld worden.
6.2        Niettegenstaande het in voorgaande lid van dit artikel bepaalde strekt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in geen geval verder dan het bedrag dat over de laatste zes maanden als honorarium aan Opdrachtgever in rekening is gebracht.
6.3        Opdrachtgever is aansprakelijk en vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die kan ontstaan, ook jegens derden, door het handelen of nalaten te handelen van Opdrachtgever zelf, of van enig persoon voor wie Opdrachtgever verantwoordelijk is, waaronder begrepen schadeaanspraken door derden jegens Opdrachtnemer die kunnen voortvloeien uit de wet.
6.4        Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de opdracht, modellen of materialen die door Opdrachtgever zijn verstrekt. Tevens is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
6.5        Opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van de opdracht schriftelijk uiterlijk binnen 14 dagen na constatering kenbaar te maken aan Opdrachtnemer, echter uiterlijk 14 dagen na beëindiging van de opdracht.
6.6        De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer alle niet aan de Opdrachtnemer toe te rekenen schade vergoeden die deze in verband met de uitvoering van de opdracht lijdt ten gevolge van de verwezenlijking van het aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar dat de risico’s, welke de uitoefening van het beroep van Opdrachtnemer naar zijn aard meebrengt te buiten gaan.
6.7        Opdrachtnemer is gehouden zorg te dragen voor een afdoende beroeps- en bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering, welke dekking geeft voor de risico’s en aansprakelijkheid inherent aan het uitvoeren van de opdracht. Om dit laatste te controleren verstrekt Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever bij de aanvang van de overeenkomst een kopie van de polis van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 7 Honorarium, betaling en kosten
7.1        De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoeding wordt vastgelegd in de overeenkomst van opdracht. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat van de opdracht per week een tijdsverantwoording bijgehouden wordt, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht.
7.2        Over de overeengekomen bedragen is omzetbelasting verschuldigd.
7.3        Opdrachtnemer declareert maximaal tweewekelijks voor de in die periode verrichte werkzaamheden en kosten. Betaling van het factuurbedrag dient –zonder recht op korting of verrekening- te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtnemer gerechtigd vertragingsrente ter grootte van 1% per maand in rekening te brengen. Blijft de Opdrachtgever na aanmaning in gebreke met betaling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd alle kosten van inning, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand en buitengerechtelijke kosten door te berekenen aan Opdrachtgever.
7.4        Opdrachtnemer is gerechtigd op basis van voorschot declaraties te factureren, dan wel aanvullende zekerheid van Opdrachtgever te verlangen voor te maken kosten.
7.5        In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
7.6        Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan. 

Artikel 8 Verlenging en beëindiging van overeenkomst
8.1        De overeenkomst eindigt zonder opzegging of andere schriftelijke kennisgeving op de contractueel vastgestelde datum.
8.2        Indien Opdrachtgever de overeenkomst met Opdrachtnemer wenst te verlengen en de Opdrachtnemer hiermee instemt zal dit middels een schriftelijke bevestiging geformaliseerd worden.
8.3        Opdrachtgever is na de eerste twintig werkdagen van de looptijd van de overeenkomst gerechtigd de overeenkomst tussen Opdrachtgever en opdrachtnemers tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Onder werkdagen wordt verstaan maandag tot en met vrijdag met uitzondering van officiële feestdagen. Opzegging dient aan Opdrachtnemer per aangetekende brief te geschieden, waarbij de opzegtermijn op de datum van ontvangst ingaat. Tijdens de opzegtermijn is de afgesproken vergoeding door Opdrachtgever verschuldigd.
8.4        In afwijking van de vorige artikelen kunnen partijen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:
– een andere partij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is geraakt
– de andere partij één of meer bepalingen van de overeenkomst na ingebrekestelling niet nakomt
– indien er zich omstandigheden voordoen die de eer of goede naam van een partij waarschijnlijk aanmerkelijk kunnen aantasten of anderszins waarschijnlijk aanmerkelijk materiele of immateriële schade kunnen berokkenen

Artikel 9 Verbod van financiële transacties en het aannemen van cadeaus
9.1        Het is Opdrachtnemer zowel gedurende als na het einde van de opdracht verboden te handelen in aandelen van Opdrachtgever, wanneer bij deze transacties gebruik wordt gemaakt van door of tijdens de uitvoering van de opdracht verkregen kennis die niet aan derden bekend is of bekend hoort te zijn.
9.2        Opdrachtnemer zal geen vergoeding, beloning of andere verstrekkingen al dan niet in natura bedingen bij of ontvangen van Opdrachtgever.

Artikel 10 Intellectuele eigendom
10.1      De overeenkomst strekt niet tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom. Alle rechten van intellectuele eigendom blijven berusten bij de partij die deze inbrengt bij de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtnemer verstrekt hierbij aan Opdrachtgever een niet exclusief recht tot gebruik op hetgeen specifiek in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voor Opdrachtgever is ontwikkeld.

Artikel 11 Toepasselijk recht/ geschillen
11.1      Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter te Gelderland is competent.